vandtilsyn

Analyser af vandsektoren

I Forsyningssekretariatet arbejder vi løbende på at udarbejde analyser af vandsektorens økonomiske forhold. Vores analyser er samlet her på siden.

Find analyser her

Vandforbrugerne prioriterer forsyningssikkerhed højt og vil også gerne betale en højere vandregning, hvis mængden af kalk i deres vand mindskes. Til gengæld er der ikke tegn på, at forbrugerne vil betale en højere vandregning for at opnå bedre kundeservice. Det viser en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Analysen giver inspiration til, hvordan vandforbrugeres ønsker i fremtiden kan inddrages i den økonomiske regulering af vandselskaberne.

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet økonomiske rammer med effektiviseringskrav for danske vandselskaber. Det generelle effektivitetskrav er fastsat ved lov. Formålet med at stille et såkaldt generelt krav til selskaberne er at få selskabernes omkostninger til at udvikle sig på lignende måde, som hvis der var effektiv konkurrence i vandsektoren.

Analysen ”Generelt effektiviseringskrav i reguleringen af monopoler i vandsektoren” viser, at det generelle effektiviseringskrav med fordel kan fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Analysen indeholder anbefalinger om ændringer til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav. Analysen er udarbejdet som en del af opfølgningen på den politiske stemmeaftale om ”Justeret økonomisk regulering af vandsektoren” fra 2018.

Den danske vandsektor kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 milliarder kroner frem mod 2030. Beløbet er et usikkert men konservativt skøn. Det viser analysen ”Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030 ”, som klima- energi- og forsyningsministeren i januar 2020 bad Forsyningssekretariatet udarbejde.

Analysen peger på fem primære kilder til en mere effektiv vandsektor i Danmark. En betydelig del af potentialet vil kunne realiseres som følge af de krav, der allerede stilles til vandselskaberne efter vandsektorloven. Analysen indeholder anbefalinger til, hvordan fremtidig regulering kan bidrage til at indhente den sidste del af potentialet.

De bagvedliggende beregninger fremgår desuden i materialet neden for.

Teknologikatalogernes primære formål er at kortlægge udviklingen i drikke- og spildevandsvandsteknologiernes kvalitet og egenskaber med de tilhørende priser. Det forventes derfor, at katalogerne jævnligt opdateres. Desuden er det et formål at samle et kort og let tilgængeligt teknisk opslags- og baggrundsmateriale om anvendte teknologier, rammebetingelser mv.

Teknologikatalogerne består af to dele. Excel-delen indeholder prisdata og danner grundlag for inputs til beregning af priser. Pdf-delen indeholder blandt andet antagelser, teknologibeskrivelser og drifts- og vedligeholdelsespriser. I pdf-delen er der også en vejledning til brug af excel-delen. Teknologikatalogerne omfatter kun nye teknologier og indeholder information om alle aspekter af produktion osv. af drikkevand og håndtering mv. af spildevand i Danmark. De er udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Teknologikatalog for drikkevand (2020):

Teknologikatalog for spildevand (2021):

Forsyningssekretariatet har fået udarbejdet denne rapport, der afdækker internationale erfaringer med at implementere kvalitetsvariable, såsom forsyningssikkerhed, i økonomisk benchmarking til brug for regulering

Til brug for en benchmarkingmodel, der fremover kan tage højde for omkostninger til forsyningssikkerhed, har vi løbende brug for gode data for både drikkevand og spildevand. Forsyningssekretariatet har derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen fået udarbejdet disse to rapporter:

I Forsyningssekretariatet skriver specialkonsulent Emil Heesche i samarbejde med Københavns Universitet ph.d. om benchmarking og forsyningssikkerhed i vandsektoren. Forskningsprojektet løber fra 2019-2021, og Emil vil løbende udgive sine videnskabelige artikler. De vil løbende blive lagt her på siden.

Det første arbejdspapir om aftalebaseret regulering (juli 2018) giver, med baggrund i erfaringer fra ind- og udland, en introduktion til reguleringsformen. I artiklen opstilles en række temaspørgsmål, der skal belyses nærmere, inden aftalebaseret regulering eventuelt indføres. Der tages udgangspunkt i forsyningssektoren som helhed. Sammen med artiklen offentliggøres også en for-analyse udarbejdet af Konveks for Forsyningssekretariatet

Det andet arbejdspapir om aftalebaseret regulering (maj 2019) beskriver erfaringer med og udfordringer ved at inddrage forbrugerne mere aktivt i reguleringen og i de beslutninger, som træffes i danske forsyningsvirksomheder, der har monopolkarakter. Spørgsmålet er, om aftalebaseret regulering kan udgøre rammen om en mere aktiv forbrugerinddragelse i forsyningssektoren, og hvad der i så fald bør overvejes i denne forbindelse.

 

Her kan du finde en gennemgang af værdien af selskabernes anlægsaktiver og en gennemgang af det samlede ledningsnet. Udsendt februar 2011.

Pris- og produktivitetsudvikling til brug for de økonomiske rammer

Udvikling i prislofterne i vandsektoren 2015

Analysen viser udviklingen i prislofterne fra 2011 til 2016, giver et overblik over effektiviseringskravene samt udviklingen i ”luften” hos selskaberne.

Rapporten viser udviklingen i prislofterne siden 2011. Du kan læse om effektiviseringskravene til selskaberne og udviklingen i forbrugertaksterne. Udsendt maj 2014.

Overblik over prislofter 2012

Her kan du se en samlet statistik over de forskellige elementer, som indgik i prislofterne for 2012. Indeholder bilag om effektiviseringer i vandsektoren. Udsendt december 2011.

 

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.
Gå til VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder