Om udbud.dk

Cookies på udbud.dk

En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din harddisk. Cookies anvendes af stort set alle websites, og i nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.  

En cookie indeholder et tilfældigt, genereret ID, der gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

En cookie kan eksempelvis bruges til at huske tekststørrelsen på hjemmesiden, hvis du vælger at ændre den. Så har teksten samme størrelse, næste gang du besøger os. 

Cookies til statistik

Udbud.dk anvender derudover Google Analytics til at samle statistik om brugerens adfærd på hjemmesiden. Informationerne kan vi anvende til at forså, hvad vores brugere efterspørger, og hvordan vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for vores brugere. 

Google gemmer oplysninger om trafikken på hjemmesiden på deres egne servere, men vi anonymiserer IP-adresserne ved at skjule de sidste otte cifre. Det er derfor ikke muligt at identificere den enkelte bruger via de data, som Google indsamler. Du kan læse mere om, hvordan Google behandler sine data her.

Afvis eller slet cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor for at få vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Se desuden disse vejledninger til at slette cookies fra de mest almindelige browsere:

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser;

Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser 

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)

 

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi registrerer oplysninger

Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med

 

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Læs mere om cookiereglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

A cookie is a data file that is temporarily saved on your hard disk. Cookies are used by just about all websites, and in some cases cookies are the only way to get a website to work as it is intended.  

A cookie contains a randomly generated ID that makes it possible to recognise your computer and collect information on which pages and functions you visit in your browser. Cookies do not, however, show who you are, your name or where you live, nor can they spread computer viruses or other malware.

For example, a cookie can be used to remember the text size on the website if you choose to change it. That way the next time you visit us, the text will be the same size. 

Cookies for statistics

Udbud.dk also uses Google Analytics to collect statistics on user behaviour on the site. We can use this information to understand what our users want and how we best can present the relevant information to our users.

Google stores information on traffic on the website on their own servers, but we anonymise the IP addresses by hiding the last eight digits. It is therefore impossible to identify the individual user via the data collected by Google. You can find out more about how Google treats your data here.

Reject or delete cookies

You can always reject cookies on your computer by changing your browser settings. Where you find the settings depends on which browser you use. However, please note that if you do reject cookies, there are many functions and services you will not be able to use because they require that the website can remember the choices you make.

It is possible to delete cookies individually or all at once on all browsers. Where you can do this depends on which browser you use. Follow the links below for instructions for your browser. If you use more than one browser, remember to delete cookies on all of them.

See also this guide to deleting cookies on the most common browsers:

Guide to deleting cookies in Microsoft Internet Explorer  

Guide to deleting cookies in Mozilla Firefox browser  

Guide to deleting cookies in Google Chrome browser  

Guide to deleting cookies in Opera browser

Guide to deleting flash cookies (applies to all browsers) 

We must inform you of how we register data

All Danish websites are required to inform users about which cookies it sends to their computer. Furthermore, the information must comply with the Danish Executive Order on Information and Consent Requiring in Case of Storing or Accessing Information in End-User Terminal Equipment, which is part of the EU Directive on Privacy and Electronic Communications.

Find out more about the cookie regulations on the Danish Business Authority's website